Projekty

WRHM 2022–2024

1 Grudzień - 30 Listopad 2024 Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska, Wrocław, Polska

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej jest wydawanym przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" multidyscyplinarnym, jedynym w Polsce czasopismem naukowym poświęconym oral history, którego celem jest stworzenie platformy do refleksji nad metodą oral history oraz do wymiany doświadczeń różnych ośrodków i osób – przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – zajmujących się szeroko rozumianą historią mówioną. W periodyku publikowane są wyniki badań naukowych z wykorzystaniem źródeł historii mówionej oraz dyskusje nad samą metodą, a także opracowane naukowo źródła historii mówionej. Czasopismo jest również źródłem informacji o aktualnie prowadzonych badaniach, projektach, organizowanych konferencjach i nowościach wydawniczych, których tematyka dotyczy oral history.

Czasopismo naukowe Wrocławski Rocznik Historii Mówionej powstało w 2011 r., aby wesprzeć coraz silniej w tamtym czasie obecną w polskiej humanistyce dyskusję na temat metodologii wywoływania źródeł ustnych i ich wykorzystania w badaniach nad przeszłością, prowadzonych przez przedstawicieli różnych dyscyplin, w szczególności historyków. Od tej pory ukazało się 12 tomów Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej i jedno wydanie specjalne, a czasopismo pozostaje do dziś jedynym czasopismem naukowym w Polsce poświęconym w pełni badaniom i źródłom z wykorzystaniem historii mówionej; pozyskuje Autorów z zagranicy, prezentując wyniki badań obejmujących swym zasięgiem niemal całą Europę środkowo-wschodnią (m.in. Czechy, Ukrainę i Łotwę), ale też przybliżając środkowoeuropejskim badaczom dorobek nauki zachodniej, w tym z Niemiec, Włoch, Islandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Wydawca czasopisma – Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, będący instytucją kultury od 2007 r. gromadzącą relacje świadków historii w prowadzonym przez siebie Archiwum Historii Mówionej – szybko zdecydował się też wypełnić lukę pozostawioną przez światową czołówkę czasopism naukowych z obszaru historii mówionej (takich jak wydawanego od 1969 r. brytyjskiego „Oral History Journal”, od 1973 r. amerykańskiego „Oral History Review” czy od 1988 r. niemieckiego „BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen”) w udostępnianiu zachodniemu odbiorcy wyników badań naukowych z wykorzystaniem historii mówionej, prowadzonych w Europie środkowo-wschodniej. W tym celu znaczna ilość artykułów naukowych jest publikowana w języku angielskim, a samo czasopismo – od strony merytorycznej i formalnej – spełnia wszystkie standardy międzynarodowych czasopism naukowych, jest publikowane w wolnym dostępie na platformie Open Journal System (jako jedno z pierwszych czasopism naukowych z obszaru humanistyki w Polsce) i dostępne bazach indeksujących:

- Arianta,

- Baza Czasopism Humanistycznych i Społecznych,

- Central European Journal of Social Sciences and Humanities,

- Central and Eastern European Online Library,

- Directory of Open Access Journals,

- European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS),

- Index Copernicus International,

- MLA International Bibliography,

- Most Wiedzy,

- PBN - Polska Bibliografia Naukowa.

W 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki podwyższyło punktację WRHM do 100 pkt. We Wrocławskim Roczniku Historii Mówionej publikują przedstawiciele dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, m.in. dyscyplin: historia, językoznawsto, literaturoznawsto, nauki o kulturze i religii, socjologia, psychologia. Czasopismo jest natomiast przypisane do dyscypliny: historia.

Od pierwszego numeru kluczowym elementem struktury czasopisma są recenzowane w procedurze double blind review artykuły naukowe oraz krytyczne edycje źródłowe relacji historii mówionej. Oprócz tego publikowane są recenzje polskich i zagranicznych wydawnictw z obszaru historii mówionej oraz aktualności na temat ważnych dla Polski i świata wydarzeń naukowych i projektów w tym temacie. Od 2020 r. W czasopiśmie znalazł się również dział Varia, w którym publikowane są (nierecenzowane) eseje i refleksje z prowadzonych badań oraz wywiady ze czołowymi przedstawicielami środowiska historii mówionej na świecie. W numerze specjalnym z 2018 r. opublikowano wybór przełożonych na język polski kluczowych dla historii mówionej tekstów naukowych.

Dotacja

„Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SP/0620/2021/1 w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” na lata 2022–2024 w wysokości 80 000 zł.

Dotacja ma na celu wsparcie prac redakcyjnych czasopisma, w tym publikację dwóch tomów w j. angielskim, rozszerzenie zasięgów, pozyskanie nowych autorów i recenzentów oraz aktualizację strony internetowej czasopisma.

Flaga i Godło Rzeczpospolitej Polskiej