Pomysłowi

photo

Program, w którym w drodze konkursu powołujemy do życia pomysły mieszkańców Wrocławia. Projekty mogą pochodzić ze wszystkich obszarów historii, sztuki, animacji, edukacji kulturalnej, a także mogą mieć charakter społeczny. Tematem przewodnim trzeciej edycji jest: POLSKA TO…

Głównym celem Programu jest współtworzenie programu Centrum Historii Zajezdnia wraz z mieszkańcami Wrocławia przez ich aktywny udział.

.Gdzie:

Wszystkie projekty będą realizowane na terenie Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184 we Wrocławiu.

.Jak:

❶ W programie mogą wziąć udział: osoby fizyczne, nieformalne grupy, fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe.
❷ Zgłoś swój pomysł wraz z budżetem.
❸ Pomysły można składać wyłącznie poprzez elektroniczny formularz udostępniony w dniach 3.09 – 17.09.2018 r. na stronie internetowej.
❹ Jeden pomysłodawca może złożyć jeden projekt.
❺ Spośród nadesłanych drogą elektroniczną pomysłów wybierzemy i zrealizujemy 3 najlepsze.

*Maksymalna kwota na realizację pomysłu to 5 000 zł brutto.

.KIEDY:


Projekt „Polska to… Patchwork historii ludzi. To moja ojczyzna dziś i 100 lat temu”
⦿ 3 listopada 2018 – warsztaty z szycia poduszek, godz. 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, Kino;
⦿ 3 listopada 2018wspólne szycie patchworkowej mapy Polski z granicami z 1918 roku i 2018,
godz. 8.00 – 18.00, Hol Główny;
⦿ 4 listopada 2018 – finał projektu, godz. 14.00, Hol Główny;

Projekt „Polska to… Wolność za Free”
⦿ 15 listopada 2018finał projektu , godz. 18.00, Sala Pamięć;

Projekt „Polska to… ruskie pierogi przy stole z nowymi sąsiadami”
⦿ 27 listopada 2018finał projektu, godz. 18.30, Hol Główny;
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.

REGULAMIN PROGRAMU WSPÓŁORGANIZACJI PROJEKTÓW
PT. POMYSŁOWI W OŚRODKU PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ

DEFINICJE
 1. Centrum Historii Zajezdnia (CHZ) – Ośrodek Pamięć i Przyszłość z siedzibą we Wrocławiu (53-235) przy ul. Grabiszyńskiej 184, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Wrocław pod nr. 32/09, NIP: 899-259-74- 58, REGON: 020480740.
 2. Program – Program Współorganizacji Projektów, którego cel jest opisany w §1 Regulaminu, funkcjonujący także pod nazwą „POMYSŁOWI”.
 3. Regulamin – poniższy Regulamin Programu Współorganizacji Projektów przez CHZ.
 4. Pomysłodawca – osoby i organizacje określone w §2 pkt 1 Regulaminu.
 5. Wniosek – formalne zgłoszenie pomysłu na działanie kulturalne, społeczne lub edukacyjne w ramach Programu złożone na formularzu elektronicznym na stronie zajezdnia.org w czasie trwania Naboru.
 6. Nabór – proces oceny wniosków w ramach Programu obejmujący okres składania Wniosków, proces ich oceny przez Komisję, następnie Negocjacje, aż do ogłoszenia listy wniosków wyłonionych do realizacji przez Pomysłodawcę z udziałem CHZ.
 7. Negocjacje – etap oceny wniosków, obejmujący rozmowy z zaproszonymi Pomysłodawcami, mający na celu ustalenie możliwości realizacji pomysłu zaproponowanego przez Pomysłodawcę we wniosku w ramach Programu oraz w przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu wniosku do realizacji – ustalenie zasad współpracy przy realizacji pomysłu, w tym organizacji Projektu, obowiązków każdej ze stron, terminów realizacji oraz sposobów finansowania.
 8. Projekt – opisany we wniosku i zgłoszony do Programu pomysł na działanie.
§1. Cel Programu
 1. Głównym celem Programu, pod nazwą POMYSŁOWI, jest współtworzenie programu CHZ wraz z mieszkańcami Wrocławia przez ich aktywny udział.
 2. Pozostałe cele Programu: a) umożliwienie realizacji wybranych w wyniku naboru pomysłów na projekty przez aktywnych mieszkańców Wrocławia wraz z pomocą CHZ;
  b) budowanie i pogłębianie więzi społecznych;
  c) tworzenie sieci między rozmaitymi podmiotami życia społecznego;
 3. Program ma formułę konkursu, który przeprowadzany jest na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Do Programu można zgłaszać pomysły ze wszystkich obszarów historii, sztuki, animacji, edukacji kulturalnej, a także o charakterze społecznym. Tematem przewodnim edycji jest PRZYWIEZIONE W WALIZCE.
§2. Pomysłodawcy
 1. Pomysłodawcami mogą być:
 2. a) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
  b) grupy nieformalne reprezentowane przez osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Gdy w skład grupy nieformalnej wchodzą osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, reprezentant grupy ma obowiązek posiadania: • w odniesieniu do członków grupy nieposiadających zdolności do czynności prawnych (w szczególności osób, które ukończyły 7. rok życia, a nie ukończyły 13. roku życia) – upoważnienia przedstawiciela ustawowego (w szczególności rodziców, opiekunów) do reprezentowania ich przy czynnościach prawnych dotyczących udziału takiego członka grupy w Programie i Projekcie;
  • w odniesieniu do członków grupy posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w szczególności osób, które ukończyły 13. rok życia, a nie ukończyły 18. roku życia), pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (w szczególności rodzica, opiekuna) na udział w Programie i Projekcie; wzór zgody przedstawiciela ustawowego zawarty jest w Załączniku nr 5 do Regulaminu;
  c) organizacje pozarządowe w myśl art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  d) kościół i związek wyznaniowy w myśl ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
 3. Pomysłodawcami nie mogą być:
 4. a) aktualni pracownicy i współpracownicy CHZ;
  b) jurorzy oraz najbliżsi członkowie ich rodzin;
  c) podmioty, których członkami są jurorzy;
  d) osoby prowadzące działalność gospodarczą.
§3. Zasady współpracy
 1. Naborem objęte będą projekty, których realizacja odbędzie się w Centrum Historii Zajezdnia.
 2. Termin składania wniosków określa się między 3 a 17 września 2018 roku.
 3. Maksymalna kwota partycypacji CHZ we współorganizowanym projekcie wynosi 5000 PLN brutto (włączając w to wszystkie obciążenia publicznoprawne).
 4. Jeden Pomysłodawca może złożyć jeden wniosek w Naborze.
 5. Pomysły wybrane do realizacji w Naborze w ramach Programu muszą zostać zrealizowane nie później niż do 30 listopada 2018 roku.
 6. CHZ zastrzega sobie prawo do odwołania naboru lub zmiany terminów.
 7. Wnioski można składać wyłącznie poprzez elektroniczny formularz udostępniony na stronie www.zajezdnia.org. Poglądowy wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 8. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do czterech tygodni od zakończenia naboru wniosków.
 9. Do Programu można zgłaszać tylko pomysły: a) realizujące Cele Programu, o których mowa w §1 ust. 2;
  b) realizowane na terenie CHZ;
  c) których realizacja jest możliwa w terminie, o którym mowa w ust. 5, przy uwzględnieniu terminu ogłoszenia wyników Naboru;
  d) które nie mają charakteru komercyjnego (efekty realizacji projektu nie mogą być przedmiotem odpłatnego obrotu)
 10. W ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji projektu (jednak nie później niż 20 czerwca 2018) Pomysłodawca przedstawi CHZ sprawozdanie z realizacji projektu. Wzór sprawozdania jest załącznikiem do umowy (załącznik nr 4 do Regulaminu).
 11. CHZ nie zwraca Pomysłodawcom kosztów poniesionych na realizację projektu.
 12. W ramach Programu CHZ nie współorganizuje rocznic, jubileuszy oraz prywatnych imprez okolicznościowych (np. urodziny, rocznica ślubu), a także działań niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem.
 13. Wniosek nie wybrany do realizacji może zostać ponownie złożony w innym Naborze.
 14. CHZ w roku 2018 przeznacza łącznie kwotę 30.000 zł brutto na realizację Programu (realizacja 6 projektów w naborze wiosennym i w naborze jesiennym).
 15. Przed uruchomieniem Naboru prowadzone będą otwarte spotkania informacyjne dotyczące Programu, na których przedstawiane będą założenia oraz charakter Programu, a także omawiane będą zasady składania wniosków w Naborze.
 16. W trakcie Naboru prowadzone będą dyżury dla potencjalnych Pomysłodawców, podczas których udzielana będzie pomoc w zakresie wniosków. Dyżury będą odbywały się w punkcie konsultacyjnym CHZ w dniach 15, 16 lutego w godzinach 18:00 – 19:00, ul. Grabiszyńska 184 (hol główny CHZ).
 17. Wnioski będą również konsultowane mailowo: [email protected], a także podczas spotkań informacyjnych organizowanych w toku Programu.
 18. Skonsultowanie wniosku nie jest obligatoryjne i nie gwarantuje wybrania wniosku przez Komisję.
§4. Ocena formalna Wniosku
 1. Ocena formalna wniosków przeprowadzona zostanie w dniach od 18 do 19 września 2018 roku.
 2. W ramach oceny formalnej CHZ dokona weryfikacji złożonych wniosków pod kątem spełnienia przez wniosek formalnych kryteriów Naboru, o których mowa w 2 ust.1 i 2 oraz w §3 ust. 9 lit. b-d Regulaminu.
 3. W przypadku stwierdzenia, że wniosek posiada braki formalne Pomysłodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 3 dni od wysłania wiadomości (e-mail) przez CHZ.
 4. W przypadku nie uzupełnienia braków formalnych bądź przekroczenia terminu wskazanego w ust. 3 wniosek zostanie odrzucony.
 5. Po dokonaniu oceny formalnej zostanie sporządzona lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i skierowanych do oceny merytorycznej.
 6. Zostanie sporządzona również lista wniosków, które nie przeszyły oceny formalnej (wnioski odrzucone).
§5. Ocena merytoryczna
 1. Ocena merytoryczna wniosków przeprowadzona zostanie w dniach od 20 do 27 września 2018 roku.
 2. Oceny merytorycznej dokona komisja powołana zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pamięć i Przyszłość.
 3. W skład Komisji wchodzi 5 jurorów reprezentujących środowiska artystyczne, naukowe, edukacyjne. Skład Komisji ogłoszony zostanie na stronie www.zajezdnia.org
 4. Komisja dokona oceny w oparciu o kryteria wymienione w Załączniku nr 2 (Karta Oceny Projektu).
 5. Każdy wniosek zostanie oceniony przez wszystkich członków.
 6. Na podstawie przyznanych każdemu z wniosków punktów sporządzona zostaje ostateczna lista punktacyjna projektów.
 7. Lista punktacyjna zostaje opublikowana na stronie www.zajezdnia.org z wyszczególnieniem nazwy projektu oraz liczby punktów uzyskanych przez dany projekt.
 8. Umieszczenie wniosku na liście punktacyjnej nie powoduje po stronie Pomysłodawcy roszczenia o zawarcie umowy w przedmiocie współorganizacji projektu.
§6. Negocjacje
 1. CHZ zaprasza na Negocjacje Pomysłodawców, których wnioski znalazły się na trzech pierwszych miejscach listy punktacyjnej, a więc zostały najwyżej ocenione na etapie oceny merytorycznej.
 2. Negocjacje z CHZ odbywają się w ciągu 15 dni od ogłoszenia wyników oceny Komisji.
 3. Podczas negocjacji ustala się, zasady współpracy przy realizacji projektu. W toku negocjacji Pomysłodawca ma obowiązek przedstawić: a) budżet projektu (tj. wyceny wszystkich koniecznych do nabycia dla realizacji projektu towarów i usług),
  b) szczegółowy harmonogram realizacji projektu (tj. wykaz zadań wpisujących się realizację projektu, ich opis oraz wskazanie miejsca i czasu ich realizacji) – zgodnie ze wzorem załączonym do umowy (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
 4. Jeśli na którymkolwiek z trzech pierwszych miejsc listy punktacyjnej znalazł się więcej niż jeden wniosek, do Negocjacji zaprasza się wszystkich Pomysłodawców, których wnioski uzyskały te lokaty, a w wyniku Negocjacji dokonuje się ostatecznego wyboru spośród nich Pomysłu do realizacji.
 5. Gdy na skutek Negocjacji wniosek zostanie odrzucony, do rozmów zaproszony zostanie Pomysłodawca, którego projekt uplasował się na kolejnym miejscu listy punktacyjnej.
 6. W przypadku, gdy z przyczyn zawinionych przez Pomysłodawcę, nie można przeprowadzić negocjacji w terminie, o którym mowa w ust. 2, CHZ ma prawo odrzucić wniosek. Zapis ust. 5 stosuje się wówczas odpowiednio.
 7. Pomysłodawcy przystępujący do Negocjacji powinni okazać dokument, który potwierdza zdolność do zawarcia umowy: a) osoby fizyczne i grupy nieformalne – skan dowodu osobistego lub (w przypadku obcokrajowców) innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pomysłodawcy oraz upoważnienia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt a i b;
  b) organizacje pozarządowe – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru, potwierdzający datę rejestracji Pomysłodawcy, jego osobowość prawną i dane osób uprawnionych do jego reprezentowania,
  c) kościoły i związki wyznaniowe – aktualne zaświadczenie z rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych potwierdzający datę rejestracji Pomysłodawcy oraz dane osób uprawnionych do jego reprezentowania,
 8. Jeśli Negocjacje wypadną pozytywnie i ostatecznie zakwalifikują Pomysł do realizacji (ostateczna decyzja przekazywana jest Pomysłodawcy w terminie do 10 dni od przeprowadzenia negocjacji w formie wiadomości elektronicznej) zawierana jest umowa. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. Wzór umowy może być modyfikowany, o ile zasady współpracy uzgodnione w toku Negocjacji będą tego wymagały.
 9. Wnioski, które nie zostały skierowane do Negocjacji mogą być ponownie złożone w kolejnych naborach Programu.
§7. Zobowiązania Pomysłodawcy
 1. Zobowiązania Pomysłodawcy w zakresie realizacji pomysłu określa umowa zawarta z CHZ, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
 2. Pomysłodawca ma obowiązek wyznaczyć osobę odpowiedzialną za realizację Projektu, która będzie pozostawać w stałym kontakcie z CHZ we wszelkich kwestiach dotyczących realizacji Projektu.
 3. Pomysłodawca ma obowiązek współpracy z CHZ przy realizacji Projektu.
 4. Każdy Pomysłodawca używa logotypu Programu w swoich materiałach promocyjnych.
 5. Pomysłodawca zgadza się na rejestrację realizacji Projektu (foto, audio, video) przez osoby upoważnione przez CHZ, a także dowolne i nieograniczone wykorzystywanie zarejestrowanych materiałów do celów promocyjnych, dokumentacyjnych i organizacyjnych Programu i jego organizatorów.
§8. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Wzięcie udziału w naborze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Pomysłodawcy (i osób których imieniem działa, jak w przypadku grup nieformalnych) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Naboru i w związku z jego przebiegiem. W szczególności w celu wzięcia udziału w Naborze Pomysłodawca powinien podać CHZ następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania Pomysłodawcy i osób, w których imieniu działa (jak w przypadku grup nieformalnych, organizacji pozarządowej lub innego podmiotu niebędącego osobą fizyczną wymienionego w §2 Regulaminu: nazwa organizacji pozarządowej lub podmiot, adres, dane rejestrowe, jeśli dotyczy), zaś w celu zawarcia umowy, dodatkowo numer NIP i dane urzędu skarbowego Pomysłodawcy oraz w przypadku osoby fizycznej numer PESEL.
 2. Dane osobowe Pomysłodawcy (i osób których imieniem działają, jak w przypadku grup nieformalnych) przetwarzane będą przez CHZ lub podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania naboru i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Pomysłodawcą, ogłoszenia wyników naboru, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Pomysłodawcom przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Pomysłodawca odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji naboru (np. w celu oznaczenia składanego pomysłu/wniosku), jego wniosek zostanie odrzucony.
 4. Administratorem danych osobowych jest Centrum Historii Zajezdnia. Dane te będą przetwarzane w siedzibie administratora we Wrocławiu (53-235) przy ul. Grabiszyńskiej 184.
§9. Postanowienie końcowe
 1. Z chwilą złożenia wniosku, Pomysłodawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w Zgłoszeniu i/lub Projekcie. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, Pomysłodawca zwalnia CHZ z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcz, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie praw osób trzecich.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2018 roku.


  Załączniki do Regulaminu:
  1. Regulamin
  2. Wzór formularza
  3. Szczegółowy opis kryteriów oceny wniosków
  4. Koszty, które może ponieść CHZ
  5. Wzór zgody przedstawiciela ustawowego
  6. Wzór umowy

Kierownik projektu:
Karolina Marciniak

Centrum Historii Zajezdnia
Adres:
ul. Grabiszyńska 184
53-235 Wrocław

telefon.png tel. (+48) 71 715 96 48
mail.png [email protected]

Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.