Regulamin parkingu

1. Zarządcą Parkingu przy Centrum Historii Zajezdnia ul. Grabiszyńska 184 we Wrocławiu, zwanego dalej parkingiem, jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, zwany dalej Ośrodkiem.

2. Każdy użytkownik parkingu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Opłata parkingowa jest naliczana proporcjonalnie do czasu parkowania zgodnie z cennikiem stanowiący zał.1 do Regulaminu.

4. Parking jest niestrzeżony i bezpłatnie udostępniony dla:

a) gości odwiedzających Centrum Historii Zajezdnia,

b) podmiotów współpracujących z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość”,

c) pracowników Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

5. Parking jest czynny całą dobę.

6. Parking jest monitorowany przy pomocy urządzeń utrwalających obraz i dźwięk.

7. Zarządca jest uprawniony do zamknięcia i otwarcia parkingu w terminie i godzinach przez siebie ustalonych, jak również do podjęcia decyzji o okresowym wyłączeniu parkingu z użytkowania.

8. Regulamin i cennik jest dostępny na terenie parkingu, w kasach oraz na stronie www.zajezdnia.org

9. Do wjazdu na parking i korzystania z parkingu uprawnia bilet parkingowy. Bilet parkingowy należy pobrać w automacie przy wjeździe na teren parkingu.

10. Karty Abonametowe są dostępne w kasie Centrum Historii Zajezdnia. Ilość kart jest limitowana. Posiadanie karty nie gwarantuje miejsca postojowego.

11. Wyjazd z parkingu jest możliwy wyłącznie po dokonaniu opłaty za parkowanie. Opłaty dokonuje się w kasie automatycznej. Po opłaceniu biletu należy w ciągu 15 minut opuścić parking.

12. Bilet parkingowy uprawnia do bezpłatnego parkowania pojazdu na terenie parkingu przez 15 minut od momentu wjazdu na parking bez konieczność opłat.

13. Po upływie 15 minut osoby wymienione w pkt. 4a-b zobowiązane są do bezpłatnego odkodowania biletu u pracownika Recepcji Centrum Historii Zajezdnia.

14. Odkodowania biletu po przekroczeniu 15 minut parkowania dokonują pracownicy Ośrodka, na podstawie weryfikacji uprawnienia do bezpłatnego parkowania pojazdu: a) okazania biletu wstępu do Centrum Historii Zajezdnia lub b) okazanego zaproszenia dla gościa Centrum Historii Zajezdnia.

15. Użytkownik parkingu jest zobowiązany do parkowania pojazdu wyłącznie na wyznaczonych miejscach postojowych.

16. Osobom, które w sposób nieuprawniony korzystają z parkingu Zarządca Parkingu może zlecić uprawnionym organom odholowanie lub unieruchomienie pojazdu przy pomocy blokady koła przedniego od strony kierowcy na koszt i ryzyko osób parkujących pojazd.

17. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia znajdujących się na terenie parkingu pojazdów, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.

18. Na terenie parkingu zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju i inne czynności obsługowe.

19. Na parkingu nie może być prowadzona działalność zarobkowa bez uzyskania zgody wynajmującego, w tym także jakakolwiek działalność handlowa lub reklamowa.

20. Użytkownicy pojazdów odpowiedzialni są za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy Parkingu oraz osobom trzecim na terenie Ośrodka.

21. Parking jest monitorowany.

22. W sytuacji uszkodzenia urządzeń parkingowych, Zarządca Parkingu ma prawo pobrać opłatę w wysokości 1000 zł, zastrzegając sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wskazaną wartość na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

23. W przypadku zagubienia biletu parkingowego:

a) Osoby wymienione w pkt.4 a-b zobowiązane są udać się Recepcji Centrum Historia Zajezdnia w celu otrzymania zastępczego biletu,

b) Pozostałym osobom zostaje naliczona opłata dodatkowa w wysokości 100 zł.

24. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub szkody powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdów.

25. Na terenie parkingu obowiązują przepisy i zasady prawa o ruchu drogowym. Użytkownik ma obowiązek stosowania się do znaków i tablic informacyjnych umieszczonych na parkingu, jak również do poleceń obsługi Centrum Historii Zajezdnia.

26. Maksymalna dopuszczalna prędkość pojazdu na terenie parkingu wynosi 10 km/h.

27. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać pisemnie w Recepcji Centrum Historii Zajezdnia.

28. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.08.2018r.


ZARZĄDCA PARKINGU