O ośrodku

Kim jesteśmy?

Historia Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” to opowieść o pasji, zaangażowaniu i determinacji. Zaczyna się w 2007 roku kiedy został powołany do życia jako państwowa instytucja kultury przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Od początku 2009 roku Ośrodek funkcjonował jako instytucja samorządowa miasta Wrocławia. 21 marca 2016 roku umowę ws. współprowadzenia wrocławskiego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisali wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński i prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Aby ocalić ważne momenty doświadczenia historycznego od temtego czasu wysłuchujemy i spisujemy opowieści ludzi, którzy ponad 60 lat temu przybyli do zachodniej Polski i zapoczątkowali nową tożsamość tych ziem. Te niecodzienne i niezwykle cenne relacje stają się podstawą do atrakcyjnego, zgodnego z prawdą historyczną opowiadania historii najnowszej.

Takie są początki Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” – miejsca, w którym dokumentowana i popularyzowana jest wiedza o powojennej historii Wrocławia i Dolnego Śląska.

JAK TO ROBIMY?

Nasze projekty nie mają nic wspólnego ze skostniałym muzeum, w którym niczego nie można dotknąć. Nasz przepis na spotkanie z historią jest bardzo prosty – pokazujemy historię w żywy, fascynujący i budzący emocje sposób, nie zapominając przy tym o poszanowaniu wartości i idei, które od początku towarzyszyły założycielom Ośrodka.


Nasz zespół to młodzi, dynamiczni ludzie, którzy ciągle mają nowe pomysły. Chcemy zarażać innych pasją do unikatowej historii Dolnego Śląska. Poprzez podejmowanie wielu działań – nietypowe wystawy, wciągające akcje edukacyjne czy ciekawe wydawnictwa, docieramy do odbiorcy w sposób niekonwencjonalny i sprawiamy, ze wydarzenia z przeszłości przestają być ponure i zasnute mgłą podręcznikowej nudy.

PO CO TO ROBIMY?

Jesteśmy ważnym głosem w sprawach dotyczących historii naszego regionu. Poprzez upowszechnianie tego dorobku chcemy pobudzić mieszkańców do refleksji i dać im szansę poznania, zrozumienia i polubienia minionych 6 dekad. My po prostu nie potrafimy żyć bez historii!

Przekonaj się sam, że tak opowiedzianą historią można się zarazić!

IDEA

W przekonaniu, że wartości historyczne i kulturowe stworzone przez Polaków na ziemiach zachodnich po okresie wielkich cierpień i zniszczeń II wojny światowej miały ogromne znaczenie w historii Polski, kontynuowały najlepsze tradycje Rzeczpospolitej i wywarły istotny wpływ na przezwyciężenie podziału Europy….

Z wiarą, że wartości te wciąż mają aktualną moc i znaczenie edukacyjne w zbliżeniu się narodów Europy i kształtowaniu sprawiedliwego ładu międzynarodowego…

….tworzy się Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” został powołany do życia jako państwowa instytucja kultury w marcu 2007 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Od 2009 do 2016 roku Ośrodek funkcjonował jako instytucja samorządowa miasta Wrocławia. 21 marca 2016 r. minister kultury prof. Piotr Gliński i prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz podpisali umowę ws. współorganizacji Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

CELE I ZADANIA OŚRODKA

1. Dokumentowanie oraz upowszechnianie dorobku historycznego i kulturowego stworzonego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej;
2. Dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o oporze społeczeństwa polskiego wobec komunistycznej dyktatury;
3. Popularyzacja – wśród mieszkańców miasta a także w Polsce i za granicą – wiedzy o powojennej historii Wrocławia jako ważnego elementu dziedzictwa europejskiego;
4. Przygotowanie projektu stałej ekspozycji, ukazującej miejsce i znaczenie najnowszej historii Wrocławia w dziejach Polski i Europy;
5. Prowadzenie działalności edukacyjnej służącej szacunkowi dla prawdy historycznej będącej fundamentem sprawiedliwego ładu międzynarodowego i pokojowych stosunków między narodami;


Ośrodek realizuje określone cele i zadania w szczególności poprzez:
1. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych, edukacyjnych, szkoleniowych, stypendialnych, kulturalnych oraz rozwojowych;
2. Zbieranie, opracowywanie oraz prezentowanie przedmiotów, dokumentów, pamiątek oraz świadectw dziedzictwa historycznego, materialnego, duchowego i kulturowego;
3. Animowanie refleksji i debaty publicznej;
4. Działanie na rzecz współpracy między narodami Europy opartej na prawdzie historycznej i bliskości kulturowej;
5. Budowanie stałych i czasowych programów wystawienniczych;
6. Prowadzenie akcji promocyjnych, społecznych i informacyjnych;
7. Opracowywanie analiz, raportów i ekspertyz oraz upowszechnianie ich wyników;
8. Prowadzenie działalności wydawniczej;
9. Nawiązywanie współpracy z organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w celu realizacji wspólnych projektów;
10. Prowadzenie Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu;
11. Pozyskiwanie środków finansowych na cele działalności statutowej z funduszy publicznych, prywatnych oraz środków europejskich.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Organem zarządzającym Ośrodka jest Dyrektor, a organem doradczym i opiniodawczym Rada Programowa.

W skład Rady Programowej Ośrodka wchodzą:

 • Paulina Florianowicz
 • dr Andrzej Grajewski
 • Zbigniew Jagiełło
 • dr Adolf Juzwenko
 • prof. Grzegorz Strauchold
 • dr Łukasz Kamiński
 • prof. Padraic Kenney
 • Krzysztof Turkowski
 • dr Paweł Ukielski
 • prof. Joanna Wojdon
 • prof. Klaus Ziemer
 • ks. prof. Grzegorz Sokołowski

przewodniczącym Rady Programowej jest Krzysztof Turkowski.

p.o. dyrektora Ośrodka „Pamieć i Przyszłość" jest dr Andrzej Jerie.

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora w drodze zarządzenia, z zastrzeżeniem przepisów ustawy.