Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku - ciągłość czy zmiana?

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” oraz Sieć Ziem Zachodnich i Północnych zapraszają do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 16–17 maja 2019 roku w Centrum Historii Zajezdnia.

Celem konferencji jest refleksja nad obrazem współczesnej wsi ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Cezurę początkową stanowi rok 1945, jako moment zmiany wynikającej z konsekwencji II wojny światowej dla tych terenów i początek często trudnego sąsiedztwa, mającego różnorodny charakter w poszczególnych regionach tzw. Ziem Odzyskanych. Na trudną sytuację powojennych mieszkańców wsi nakładała się dodatkowo polityka nowej władzy, która nie była zainteresowana umacnianiem sektora prywatnego w rolnictwie, co skutkowało określonymi działaniami w stosunku do wszystkich mieszkańców wsi. Priorytetowe traktowanie sektora uspołecznionego prowadziło do konfliktów, co szczególnie uwidoczniło się w latach 70. XX w. Transformacja ustrojowa wsi i rolnictwa doprowadziła w konsekwencji do drastycznego pogorszenia sytuacji rolników indywidualnych, ale też degradacji sektora uspołecznionego, co w znacznej mierze zaważyło na współczesnym krajobrazie wsi.

W obszarze szczególnych zainteresowań konferencji znajdują się:

– Przemiany krajobrazu wsi,
– Reforma rolna 1944 r. i jej skutki dla obszarów wiejskich,
– Procesy osadnicze po 1945 r. i ich znaczenie dla rozwoju wsi,
– „Swoi” i „obcy” na wsi po 1945 r.,
– Architektura i budownictwo wsi – przemiany po 1945 r. i stan współczesny,
– Sektor państwowy w rolnictwie i rolnictwo indywidualne na przestrzeni dziejów,
– Socjalistyczna modernizacja wsi i rolnictwa,
– Wieś i rolnictwo w procesie transformacji ustrojowej,
– Procesy migracyjne na wsi,
– Programy rozwoju wsi, ich geneza oraz wpływ na przemiany obszarów wiejskich,
– Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi,
– Zmiany struktury zawodowej mieszkańców wsi.

Program konferencji

Zapraszamy do uczestnictwa i włączenia się do dyskusji.
Wstęp wolny.

16 maj

17 maj

Wydarzenie całodniowe

Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska, Wrocław, Polska

Wstęp wolny