Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowe.
Data publikacji strony internetowej: 2014-04-02.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-12-31
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- strona nie dostarcza alternatywy dla mediów zmiennych w czasie
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
- nie wszystkie treści nietekstowe posiadają swoją tekstową alternatywę
- uproszczony wygląd wizualny wymaga dopracowania
- aktualnie brak możliwości zmiany kontrastu


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Jędrzejczak, [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 731936304. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.]
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekt posiada parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy wejściu głównym zamontowano dzwonek, który wzywa pomoc przy otwarciu drzwi wejściowych. Wystawa główna jest wyposażona w podjazdy oraz windy. W budynku administracji znajduje się winda, ułatwiająca dostęp do dyrekcji i sekretariatu. Na teren wystaw można wejść z psem przewodnikiem.

Aktualnie nie mamy w ofercie przewodnika posługującego się językiem migowym. Nie mamy również pętli indukcyjnych.

Osobom z niepełnosprawnościom i ich opiekunom przysługuje bilet ulgowy.
Pracujemy nad polepszeniem naszej dostępności zarówno architektonicznej, jak i online.