Actualities

Raj Doczesny Komunistów w Centrum Historii Zajezdnia

publication / 28-11-2018
banner

Wystawa, którą już od 13 grudnia będzie można zobaczyć w Centrum Historii Zajezdnia, powstała w odpowiedzi na coraz częstsze próby relatywizowania zbrodni popełniane w imieniu reżimów komunistycznych na całym świecie.

Ekspozycja ma na celu przypomnienie nie tylko czystek czy zabójstw dokonywanych pod szyldem czerwonej ideologii, ale również systemu zastraszania oraz formatowania umysłów, które miały na celu stworzenie homo sovieticus. Zadanie to jest niezwykle ważne zważywszy, że od upadku komunizmu w Polsce minęło prawie trzydzieści lat i ocena zbrodni komunistycznych ulega stopniowemu zatarciu.

– Wystawa pokazuje to, co najważniejsze – jak utopijna wizja budowy raju na ziemi zmieniła życie milionów ludzi w piekło. Przedstawiamy (poprzez metaforę kręgów piekła z „Boskiej komedii” Dantego) istotę komunistycznego zniewolenia – od kłamstwa do zbrodni. Pokazujemy, że historia komunizmu nie zakończyła się w latach 1989–1991 wraz z rozpadem bloku wschodniego i Związku Sowieckiego. Na świecie wciąż popełniane są nowe zbrodnie, a zatruta kłamstwem ideologia pozyskuje nowych wyznawców. Chcielibyśmy, aby wystawa skłaniała do refleksji nad minionym stuleciem, a jednocześnie była aktualną przestrogą – mówi dr Łukasz Kamiński, prezydent Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia oraz autor wystawy.

Kłamstwo, zniewolenie, świat bez Boga, nędza, kontrola, nienawiść, terror, zbrodnia, zapomnienie. Każdy z wymienionych kręgów stanowi osobne zagadnienie ujęte w problemowy i intrygujący, scenograficzny sposób. Na wystawie zostaną przedstawione oryginalne eksponaty pochodzące m.in. Chin, Rosji, Słowacji czy Czech. Wstęp na wystawę jest darmowy. Na wystawę można wejść po ukończeniu 14 roku życia.

Wernisaż wystawy odbędzie się 13 grudnia 2018 roku o godzinie 17:00.

English version below

The exhibition, which will be on display at the Depot History Centre starting on the 13th of December, was created in response to the increasingly frequent attempts to relativise the crimes committed on behalf of communist regimes all over the world. The exhibition is intended to remind the visitors not only about the purges and murders carried out under the banner of the red ideology but also the system of intimidation and formatting of minds, which were aimed at creating homo sovieticus. This objective is extremely important, given that almost thirty years have passed since the fall of communism in Poland and the assessment of communist crimes is gradually blurred.

“The exhibition shows what is most important – how the utopian vision of building a paradise on earth changed the lives of millions of people into hell. With the metaphor of the circles of hell from Dante’s Divine Comedy, we present the essence of communist subjugation – from lies to atrocities. We also show that the history of communism did not end in 1989–1991 with the collapse of the Soviet Union and the dissolution of the Eastern Bloc. New atrocities are still being committed around the world, and the ideology, poisoned by lies, constantly gains new followers. We would like the exhibition to provoke reflection on the past century, and at the same time to serve as a current warning,” says Dr. Łukasz Kamiński, President of the Platform of European Remembrance and Conscience and the author of the exhibition.

Lies, Subjugation, World without God, Poverty, Control, Hatred, Terror, Crime and Oblivion. Each of these circles is a separate issue dealt with in a problematic and intriguing, scenographic way. The exhibition presents original exhibits from China, Russia, Slovakia and Czechia. Admission to the exhibition is free of charge. The opening of the exhibition will take place on the 13th of December 2018 at 5:00 p.m.