Aktualności

Akademia letnia. Dobry nauczyciel - lepszy uczeń

publikacja / 07-06-2019
banner

Akademia letnia. Dobry nauczyciel – lepszy uczeń jest jednym z trzech, priorytetowych działań edukacyjnych Fundacji Centrum Solidarności. Fundacja zaprasza w dniach 30 czerwca - 7 lipca do Gdańska.

Akademia Letnia to interdyscyplinarne wykłady i warsztaty kierowane do czynnych nauczycieli szkół średnich, o profilu humanistycznym, głównie nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie. Zagadnienia z historii Polski realizowane podczas zajęć Akademii Letniej znajdują swoje odzwierciedlenia w nowych podstawach programowych kształcenia ogólnego z historii dla czteroletnich liceów i pięcioletnich techników; mających obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020.

Tym samym wybrane elementy szkolenia będą mogły być wykorzystywane przez nauczycieli podczas m.in. omawiania następujących treści nauczania (wymagań szczegółowych):

LV – Proces przejmowania władzy przez komunistów w Polsce (1944–1948).
LVI – Stalinizm w Polsce i jego erozja.
LVII – Polska w latach 1957–1981.
LVIII – Dekada 1981–1989.

W trakcie trwania Akademii Letniej omówione zostaną również wybrane zagadnienia dotyczące warsztatu dydaktyczno-metodycznego nauczyciela.

Niewątpliwym atutem szkolenia proponowanego w ramach Akademii Letniej jest blok zajęć warsztatowych poświęconych zasadom komunikacji werbalnej i niewerbalnej w relacji nauczyciel-uczeń. Zajęcia te wpisują się wprost w misję i założenia Akademii Letniej, która brzmi „Dobry nauczyciel – lepszy uczeń”.

Siedmiodniowy kurs obejmuje 40 godzin zajęć, podczas których nauczyciele podnosić będą swoje kwalifikacje obejmujące kompetencje twarde – wiedzę specjalistyczną z zakresu historii lat 1956-1989 i miękkie istotne z punktu widzenia przekazywanej wiedzy - umiejętności dobrej komunikacji, szacunku w budowaniu relacji uczeń – nauczyciel. Podczas monograficznych wykładów oraz warsztatów z zakresu historii Polski lat 1956-1989 realizowane będą m.in. zagadnienia dotyczące:

– totalitaryzmu,
– kryzysów i przełomów społeczno-politycznych (Polskie Miesiące),
– opozycji antykomunistycznej,
– historii ruchu społecznego a następnie NSZZ „Solidarność”,
– represji wobec Kościoła i duchowieństwa,
– gospodarki centralnie sterowanej i socjalistycznej kultury i sztuki,
– roli emigracji i kultury niezależne,
– infografiki historycznej; wykorzystywania obrazu i filmu w nauczaniu historii.

Ważnym elementem uzupełniającym zdobytą wiedzą merytoryczną będzie edukacja w miejscach pamięci, przybliżająca ikonosferę Gdańska i ważne dla jego współczesnej historii obiekty (sala BHP, ECS) oraz miejsca teren Stoczni Gdańskiej (obecnie teren postoczniowy). Będzie również możliwość osobistego spotkania i rozmów z uczestnikami - świadkami przełomowych wydarzeń najnowszej historii Polski. A podczas zajęć z wykładowcami - ekspertami i pasjonatami w swoich dziedzinach, okazja do zgłębienia wiedzy podczas wyjątkowych i niepowtarzalnych rozmów.

Współorganizatorem VIII edycji Akademii Letniej. Dobry nauczyciel – lepszy uczeń został Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu. Przy realizacji współpracujemy z Fundacją Promocji Solidarności.

KOŻ