Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/16
Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
z dnia 15 września 2016 r.
w sprawie ustalenia regulaminu zwiedzania Centrum Historii Zajezdnia

Regulamin zwiedzania
Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zakup biletu i wejście na teren Centrum Historii Zajezdnia (zwanego dalej Centrum) oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorem Centrum jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, zwany dalej Ośrodkiem.
3. W Centrum realizowane są statutowe cele Ośrodka.
4. Centrum można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach z przewodnikiem.
5. Centrum jest udostępniane do zwiedzania indywidualnego osobom, które ukończyły 12 lat.
6. Za osoby niepełnoletnie zwiedzające indywidualnie Centrum odpowiadają opiekunowie prawni.
7. Za grupy zorganizowane grupy, w szczególności grupy osób niepełnoletnich, odpowiadają osoby, którym opiekunowie prawni powierzyli opiekę: nauczyciele, wychowawcy lub inne osoby pełnoletnie pełniące funkcję opiekunów.
8. Dzieci poniżej 12. roku życia mogą zwiedzać Centrum pod opieką osób wymienionych w pkt. I.7 za pisemną zgodą prawnych opiekunów.
9. Pracownicy obsługi Centrum posiadają identyfikatory, na których widnieją: imię i nazwisko oraz pełniona funkcja.
10. Centrum jest otwarte w następujących godzinach:

a) wtorek – czwartek od 9:00 do 17:00;
b) piątek – niedziela od 10:00 do 18:00.

11. Centrum jest nieczynne w terminach podanych na stronie internetowej: www.zajezdnia.org/chz_nieczynne oraz na tablicy informacyjnej przy kasach.
12. Osoby cierpiące na lęki związane z przebywaniem w zamkniętych, ciasnych przestrzeniach (klaustrofobię) mogą odczuwać dyskomfort w trakcie zwiedzania.
13. Wystawę mogą zwiedzać osoby niepełnosprawne ruchowo poruszające się na wózkach; w razie potrzeby pomocy należy zawiadomić obsługę Centrum.

II. UDOSTĘPNIENIE CENTRUM DLA ZWIEDZAJĄCYCH

1. Centrum można zwiedzać indywidualnie w godzinach otwarcia podanych w pkt. I.10, z zastrzeżeniem pkt. I.11.
2. Grupa zorganizowana zobowiązana jest do dokonania rezerwacji.
3. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 30 osób (łącznie z opiekunami grupy).
4. Grupa zorganizowana musi być oprowadzana z przewodnikiem (Przewodnik Miejski Wrocławia lub usługa przewodnicka z Centrum).
5. Na terenie Centrum mogą pracować przewodnicy zewnętrzni (Przewodnik Miejski Wrocławia) posiadający zezwolenie (certyfikat) do oprowadzania grup wydany przez Ośrodek.
6. Rezerwacja terminów zwiedzania dla grup odbywa się pod numerami telefonów: (+48) 71 715 96 82, (+48) 71 715 96 83.
7. Informacje można otrzymać dzwoniąc pod numerami telefonów: (+48) 71 715 96 82, (+48) 71 715 96 83 lub pisząc na adres e-mail: rezerwacja@zajezdnia.org.
8. Ostatnie wejście dla indywidualnych zwiedzających i dla grup odbywa się nie później niż na 1 godzinę przed zamknięciem Centrum – godziny otwarcia zgodnie z pkt. I.10. Regulaminu.

III. CENY I RODZAJE BILETÓW, USŁUGI PRZEWODNICKIE

1. Podstawą do wejścia na wystawę jest posiadanie ważnego biletu wstępu.
2. Bilet upoważnia do jednokrotnego wejścia na teren ekspozycji.
3. Ceny i rodzaje biletów:

a) bilet normalny – 10 zł;
b) bilet ulgowy – 5 zł;
c) bilet rodzinny (do 2 osób dorosłych oraz 2 lub więcej dzieci powyżej 6 roku życia) – 25 zł;
d) bilet dla grup szkolnych – 30 zł (grupę obowiązkowo oprowadza przewodnik Centrum lub Przewodnik Miejski Wrocławia z certyfikatem Ośrodka).
e) jednorazowe oprowadzenie przez Przewodnika Centrum – 75 zł.

4. Bilet ulgowy przysługuje:

a) kombatantom (za okazaniem ważnej legitymacji lub dokumentu potwierdzającego wiek lub rodzaj ulgi);
b) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz studentom (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej);
c) rencistom;
d) osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.

5. Wstęp bezpłatny przysługuje :

a) Świadkom Historii – osobom, które nagrały swoje wspomnienia dla potrzeb badań historycznych prowadzonych przez Ośrodek (zgodnie z listą Świadków Historii);
b) dzieciom do 6. roku życia;
c) osobom powyżej 60. roku życia;
d) współtwórcom wystawy głównej i współpracownikom Ośrodka realizującym wystawę, widniejącym na liście w hallu Centrum;
e) specjalnym gościom Ośrodka.
f) Honorowym Dawcom Krwi z odznaką III stopnia i wyższych – za okazaniem legitymacji Honorowego Dawcy Krwi:

• kobietom, które oddały w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
• mężczyznom, którzy oddali w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

g) Przewodnikom Miejskim Wrocławia posiadającym certyfikat, o którym mowa w pkt. II.5.

6. Obsługa Centrum ma prawo do sprawdzenia bilety oraz weryfikacji dokumentów uprawniających do ulg.
7. Bilet należy zachować do kontroli.
8. W przypadku awarii skutkującej zamknięciem wystawy niezrealizowane bilety lub opłacone rezerwacje będą mogły być wykorzystane w późniejszym terminie lub zwrócone do kasy Centrum.

IV. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKOWE

1. Zwiedzający zobowiązani są do stosowania zaleceń i uwag obsługi Centrum.
2. Na terenie Centrum obowiązują zakazy:

a) wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);
b) palenia ognia, palenia tytoniu i innych substancji oraz innych substytutów tytoniu (w tym e-papierosów) itp.;
c) przemieszczania elementów aranżacji i wyposażenia Centrum i wynoszenia ich;
d) niszczenia jakichkolwiek elementów aranżacji i wyposażenia Centrum;
e) wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania;
f) wnoszenia dużych bagaży (toreb, plecaków, itp.) oraz wszelkiego rodzaju przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych – na polecenie obsługi należy tego typu przedmioty pozostawić w szatni lub szafkach depozytowych;
g) biegania po Centrum oraz wspinania się na elementy aranżacji;
h) pozostawania na terenie Centrum poza godzinami otwarcia;
i) hałasowania, które zakłócać mogłoby zwiedzanie Centrum innym osobom;
j) stosowania środków halucynogennych, spożywania napojów alkoholowych oraz konsumpcji posiłków (z wyłączeniem konsumpcji w lokalu gastronomicznym Centrum).

3. Obsługa Centrum może odmówić wstępu do Centrum osobom:

a) znajdującym się pod wpływem: alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji;
b) posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu;
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
d) niestosownie ubranym;
e) nieprzestrzegającym postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Ograniczenie liczby zwiedzających w Centrum:

a) W części podziemnej może jednocześnie przebywać nie więcej niż 100 osób.
b) W części naziemnej może jednocześnie przebywać nie więcej niż 200 osób.
c) Po przekroczeniu limitu liczby osób jednocześnie przebywających na obu poziomach Centrum obsługa ma obowiązek wstrzymać ruch zwiedzających do momentu, w którym liczba osób jednocześnie przebywających na wystawie nie będzie mniejsza niż liczba dopuszczalna.

5. Niezastosowanie się do zaleceń i uwag obsługi może stanowić podstawę do zakończenia zwiedzania.
6. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Ośrodek zastrzega sobie prawo do przerwania zwiedzania wystawy przez wszystkie osoby znajdujące się w Centrum.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI NADZWYCZAJNYCH ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU LUB ZDROWIU

1. W przypadku pożaru należy:

a) Włączyć przycisk alarmu pożarowego (przyciski znajdują się w widocznych miejscach Centrum) oraz niezwłocznie opuścić teren Centrum zgodnie z wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi, aż do miejsca oznaczonego tablicą „Miejsce zbiórki do ewakuacji” znajdującego się na zewnątrz hali Centrum.
b) Stosować się do poleceń obsługi Centrum oraz komunikatów wydawanych przez system nagłośnienia wystawy.

2. W przypadku podejrzenia zaprószenia ognia, powzięcia informacji o możliwym powstaniu pożaru lub innych zdarzeń niebezpiecznych należy niezwłocznie powiadomić obsługę Centrum.
3. W przypadku zagrożenia pożarowego należy niezwłocznie użyć środków gaśniczych znajdujących się w miejscach oznaczonych piktogramami.

VI. INFORMACJA O OCHRONIE, MONITORINGU I O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Centrum jest chronione i monitorowane systemem kamer w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
2. Dane oraz wizerunek osób, które dobrowolnie skorzystały z urządzeń utrwalających wizerunek (np. budka fotograficzna, w której wykonane zdjęcia wysyła się na wskazany przez daną osobę adres poczty elektronicznej, lub inne elementy wystawy utrwalające wizerunek) zgromadzone w trakcie zwiedzania służą wyłącznie do realizacji statutowych zadań Ośrodka.
3. Operatorem danych zgromadzonych przez monitoring Centrum jest Ośrodek.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych nieprzestrzegających postanowień Regulaminu.
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Centrum (www.zajezdnia.org) oraz w kasach Centrum.
3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zgubione na terenie ekspozycji rzeczy.
4. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Centrum należy zgłaszać ustnie lub pisemnie w kasach lub pod adresami: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław; sekretariat@zajezdnia.org.

X